Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Избираеми дисциплини, летен семестър, 2016/17 уч.г.

ОКС "Бакалавър" Избираеми дисциплини 2016/2017 уч.г., летен семестър

  

   Необходимо е да се "логнете", за да имате достъп до учебните програми на избираемите дисциплини

   Колони И, ИС, КН, М, МИ, ПМ, СИ и Стат са за специалности, а цифрата в тях е минималния курс,

   за който се чете избираемата дисциплина

   Свободно избираеми

Катедра Дисциплина Хорариум Кредити ЕСТК Група ИД И ИС КН М МИ ПМ СИ Стат Преподавател
ОМИ Познавателни процеси в математиката 2+2+0 5 Д/Др. 2 2 2 2 2 2 2 2 доц. Т. Тонова
ФзФ Съвременна физика 3+1+0 5 Др. 2 2 2 3 2 3 2 2 проф. С. Иванов
ФзФ Устройство на компютърните системи 1+0+1 2 Др. 2 2 2 2 2 2 2 2 гл.ас. Ю. Цукровски
МЛП Философия и логика 2+0+0 2,5 Др. 2 2 2 2 2 2 2 2 доц. Вл. Сотиров
ОМИ Visual basic за приложения 2+2+0 5 И 3 3 3 3 доц. А. Ангелов, ас. Р. Исуфов
СТ Архитектура и дизайн на игрови двигатели (game engines) - практикум 0+4+0 5 КП 2 2 2 2 доц. М. Петров, Н. Димитров, Д. Трендафилов
КИ Бази от данни (практикум) - спец. И, ИС, КН 1+0+3 5 КП само за 3к. само за 2к. само за 3к. гл.ас. Йоаннис Патиас
ИС Дизайн и анализ на алгоритми (практикум) 0+0+3 4 КП само за 2 к. само за 2 к. гл. ас. Г. Георгиев
ИС Компютърни архитектури (практикум) 0+0+2 2.5 КП само за 2к. доц. С. Русева
ВОИС Математическа текстообработка 0+0+4 5 КП 4 4 4 3 3 3 4 3 гл.ас. В. Черногоров
ИТ Мултимедийни технологии 2+0+2 5 КП 2 2 2 3 2 ас. Тр. Илиев
КИ Обектно-ориентирано програмиране (практикум) - спец. И 0+0+2 2,5 КП само за 1к. гл. ас. П. Армянов, доц. А. Семерджиев
КИ Обектно-ориентирано програмиране (практикум) - спец. ИС 0+0+2 2,5 КП само за 1к. доц. И. Станев
КИ Обектно-ориентирано програмиране (практикум) - спец. КН 0+0+2 2,5 КП само за 1к. доц. Т. Трифонов. доц. К. Георгиев
КИ Подготовка за интервюта 0+3+0 3,5 КП 2 2 2 2 2 2 2 2 Ал. Георгиев
ИС Софтуерни технологии (практикум) 0+0+2 2.5 КП само за 3к. само за 3к. доц. Д. Биров
КИ Структури от данни и програмиране (практикум) - спец. М, ПМ, Стат 0+0+2 2,5 КП само за 1к. само за 1к. само за 1к. доц. П. Павлов
ЧМА Числени методи - практикум - спец. И, ПМ, Ст 0+0+2 2.5 КП 2 2 2 мат. А. Авджиева
ЧМА Числени методи за диференциални уравнения - практикум 0+0+3 3.5 КП 3 3 3 3 3 3 2 3 ас. Т. Иванов
КАТ Семинар по теория на категориите II - ОТПАДА 3+0+0 7 М 2 2 2 2 2 2 2 2 проф Г.Димов
КАТ Семинар по топология II - ОТПАДА 3+0+0 7 М 2 2 2 2 2 2 2 проф. Г. Димов
ДУ Динамични системи 3+0+0 7 М 3 3 доц. О. Христов
МА Експоненциални суми и приложението им в аналитичната теория на числата 4+0+0 8 М 2 2 2 2 2 проф. Д. Толев, ас. Ж. Петров, гл.ас. Т. Тодорова
ДУ Изомонодромна деформация на линейни ОДУ с коефициенти рационални функции 3+0+0 7 М 3 3 3 3 гл.ас. Ц. Стоянова
МА Изпъкналост и диференцируемост в Банахови пространства 3+0+0 7 М 2 2 2 2 2 2 2 2 проф. Н. Рибарска
КАТ Комплексен анализ 2+2+0 5 М 2 2 2 2 проф. Е. Христов
МЛП Логическо програмиране 3+2+0 9 М 2 2 2 2 гл. ас. Вл. Ненчев, Б. Ризов
МЛП Математическа логика 3+1+0 8.5 М 2 2 2 2 2 2 доц. А. Дичев
ДУ Небесна механика 3+0+0 7 М 2 2 2 2 2 2 2 2 доц. А. Живков
МА Нелинеен функционален анализ 3+0+0 7 М 2 2 2 2 2 2 2 2 проф. Н. Рибарска
Геом Представяния на компактни групи на Ли 4+0+0 8 М 3 и 4 3 и 4 доц. Б. Александров
АМ Приложения на групите на Ли в диференциалните уравнения 3+0+0 7 М 2 2 2 доц. Б. Георгиева
Геом Риманова геометрия, избрани приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиране -2 част 4+0+0 8 М 3 3 проф. С. Иванов
ДУ Соболеви пространства и приложения в ЧДУ 3+0+0 7 М 3 3 3 3 проф. Н. Попиванов
ЧМА Сплайн функции и приложения 3+0+0 7 М 3 3 3 3 3 доц. Н. Найденов
МА Състезания по математика за студенти - 2 част 3+0+0 7 М 1 1 1 1 1 1 доц. В. Бабев
ЧМА Теория на апроксимациите 3+0+0 7 М 3 3 3 3 3 3 проф. Г. Николов
Алг Теория на Галоа 3+0+0 7 М 3 2 2 3 3 доц. А. Божилов
МА Теория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег) 3+1+0 5 М 3 3 3 3 3 3 3 3 доц. Б. Драганов
ДУ Теория на разпределенията и трансформация на Фурие 3+1+0 5 М 3 3 3 3 3 3 3 3 доц. М. Каратопраклиева
КАТ Тета-функции 4+0+0 8 М 2 2 2 2 2 гл.ас. Р. Йорданов
КАТ Топология за информатици 2+2+0 5 М 2 2 2 2 проф. Г. Димов, гл.ас. Е. Иванова
ДУ Увод в съвременната теория на Частните диференциални уравнения 3+0+0 7 М 2 2 2 2 доц. Г. Дачев
Алг Увод в теория на графите (екстремални задачи) 3+0+0 7 М 2 2 2 2 2 2 2 2 проф. Н. Ненов
МА Функционален анализ 3+1+0 8.5 М 2 2 2 2 2 2 2 2 проф. Н. Рибарска
МА Функционални пространства и теория на интерполацията 3+0+0 7 М 2 2 2 2 2 2 2 2 проф. Л. Николова
ДУ Хамилтонови системи 3+0+0 7 М 2 2 2 2 2 2 2 2 проф. Е. Хорозов
ДУ Частни диференциални уравнения и приложения 2+2+0 7 М 2 2 2 2 2 2 гл. ас. Ц. Христов
ЧМА Числено интегриране 3+0+0 7 М 3 3 3 3 3 проф. Г. Николов
КИ Векторна компютърна графика 2+2+0 5 ОКН 4 4 доц. Б. Банчев
КИ Големи масиви от данни 2+2+0 5 ОКН 2 2 2 2 доц. А. Семерджиев, доц. К. Георгиев
ИС Избрани глави от комбинаториката и теорията на графите 2+2+0 5 ОКН 2 2 2 2 2 2 2 доц. М. Марков, гл.ас. Д. Кралчев
МЛП Ламбда смятане и теория на доказателствата 3+1+0 5 ОКН 2 2 2 2 2 2 2 2 доц. Т. Трифонов
КИ Мобилни приложения 2+0+2 5 ОКН 2 2 2 2 проф. В. Цунижев, Х. Христов
МЛП Приложения на крайните автомати 3+2+0 8 ОКН 3 3 3 3 3 3 3 доц. Ст. Михов, гл. ас. Ст. Герджиков
СТ Управление на знания 2+0+2 5 ОКН 3 3 3 3 3 доц. Е. Гурова, М. Драгомирова, Л. Зографова
КИ Активна информационна сигурност 2 2+1+0 5 ОКН 3 3 3 3 д-р Георги Шарков
ЧМА Matlab и приложения в числените методи 2+0+2 7 ПМ 3 3 3 3 3 3 мат. А. Авджиева
ЧМА Алгоритмични основи на компютърната графика 2+0+2 7 ПМ 1 1 1 1 1 1 доц. Н. Найденов, ас. С. Костадинова
ДУ Анализ на Клифорд за диференциални уравнения 2+2+0 7 ПМ 2 2 2 2 2 2 2 2 гл.ас. С. Георгиев
АМ Геометрия на движението 2+0+1 5 ПМ 2 2 2 2 2 2 проф. Г. Бояджиев, доц. П. Бойчев
АМ Експериментални методи в механиката с практикум II 3+0+0 7 ПМ 3 3 доц. Т. Парталин
КАТ Компютърно геометрично моделиране 3+0+1 8.5 ПМ 2 2 2 2 2 2 2 доц. Кр. Влъчкова
ВОИС Математическа статистика 2+2+0 7 ПМ 3 3 3 3 3 3 3 гл. ас. М. Желязкова
КАТ Математическа теория на риска 3+0+0 6 ПМ 3 3 3 проф. Л.Минкова
КАТ Математически методи в метеорологията 3+0+0 7 ПМ 2 2 2 2 2 2 2 2 гл.ас. Р. Йорданов
ЧМА Математически модели и изчислителен експеримент 2+0+2 7 ПМ 3 3 3 3 3 3 3 3 проф. С. Димова, ас. Т. Иванов
ВОИС Математически увод в икономиката 3+0+0 7 ПМ 1 1 1 1 1 1 доц. Й. Митев
ВОИС Методи за оптимизация 3+0+0 7 ПМ 3 3 3 3 3 3 3 проф. М. Кръстанов
ЧМА Надеждни изчисления 2+0+2 6 ПМ 2 2 2 2 2 проф. Е. Попова
ЧМА Паралелни алгоритми 3+2+1 9 ПМ 4 4 4 4 проф. Св. Маргенов
ЧМА Приложения на математиката за моделиране на реални процеси 1+0+2 6 ПМ 2 2 2 2 2 2 2 2 ас. Т. Иванов
ВОИС Случайни процеси 2+2+0 7 ПМ 4 4 4 3 3 4 проф. М. Божкова
ДУ Софтуер за научна визуализация 2+0+0 3 ПМ 3 3 доц. Т. Попов
АМ Статика 2+1+0 4 ПМ 2 2 2 2 2 2 проф. Г. Бояджиев
ВОИС Статистически методи в актюерството 2+2+0 5 ПМ 4 4 4 4 4 4 проф. М. Божкова, гл.ас. Е. Каменов
ВОИС Теория на нелинейните системи 3+0+0 7 ПМ 3 3 3 3 3 3 3 3 проф. М. Кръстанов
КАТ Теория на солитоните 3+0+0 7 ПМ 2 2 2 2 2 2 гл.ас. Р. Йорданов
АМ Увод в динамиката 2+1+0 5 ПМ 3 3 3 3 3 3 проф. Г. Бояджиев
ВОИС Увод в статистиката 2+2+0 5 ПМ 1 1 1 1 1 1 1 проф. М. Божкова
ДУ Увод в теорията на динамичните системи и хаоса 2+2+0 7 ПМ 2 2 2 2 гл.ас. С. Георгиев
МА Фрактали 3+0+0 7 ПМ 2 2 2 2 2 2 2 2 доц. М. Такев, гл.ас. В. Гочев
АМ Хидродинамика 3+0+0 7 ПМ 3 3 доц. Т. Парталин
ВОИС Модели в социалните науки 2+0+2 5 ПМ / Ст 4 4 4 доц. В. Стоименова
ВОИС Модели на смъртност 3+0+0 7 ПМ / Ст 3 3 3 доц. В. Стоименова
ВОИС Факторни планове 2+0+2 5 ПМ / Ст 4 4 4 доц. В. Стоименова
ВОИС Биостатистика 2+0+2 7 ПМ/Ст 4 4 4 4 4 4 4 гл. ас. Д. Григорова
МА Семинар Допълнителни въпроси от ДИС 3+0+0 7 С 2 2 2 2 2 2 2 2 доц. П. Първанов
СТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО „Учебна компания” (програма на „Джуниър Ачийвмънт”) 2+1+1 5 С 3 3 3 2 3 доц. П. Русков, ас. Г. Къдрев, ас. С. Цолова
ИС Семинар по алгоритми (записването ще става при преподавателя, не през СУСИ 4) 3+0+0 7 С 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 доц. М. Марков
ДУ Семинар по Динамични системи и теория на числата - 2 3+0+0 7 С 2 2 2 проф. Е. Хорозов, проф. Д. Толев
ДУ Семинар по Диференциални уравнения 3+0+0 7 С 2 2 2 доц. О. Христов
СТ Семинар по Проектиране и интегриране на софтуерни системи 0+2+0 2,5 С 4 доц. Д. Петрова-Антонова, ас. И. Павлова
Деканат Стартиране на високотехнологичен бизнес 2+0+0 3 С 3 3 3 3 3 3 3 3 проф. д.ик.н. Георги Чобанов
ФФ Невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване 2+2+0 4 Х 2 2 2 2 2 2 2 2 гл.ас. Г. Петрински
ФФ Реторика и комуникативни умения 2+2+0 5 Х 2 2 2 2 2 гл.ас. Г. Петрински
ФФ Убеждаваща комуникация и диалог 2+0+0 2,5 Х 4 4 4 4 4 4 4 4 доц. В. Радева
КИ Apache Spark-ОТПАДА 2+0+0 2,5 ЯКН 3 3 3 3 3 3 доц. А., Семерджиев, Г. Пенков
КИ C++ за напреднали 0+3+0 3,5 ЯКН 2 2 2 2 2 2 2 2 Д. Трендафилов
КИ Cloud Startup 2+2+0 5 ЯКН 3 3 3 3 доц. А. Семерджиев
ИС Въведение в Juniper мрежите 1+0+1 4 ЯКН 3 3 3 3 доц. Ст. Димитров
ИТ Електронно обучение 2+0+2 5 ЯКН 2 2 2 2 4 2 2 преп. П. Михнев, ас. Т. Зафирова-Малчева
ИТ Многоагентни системи и социална роботика 2+0+2 5 ЯКН 2 2 2 2 2 2 2 2 ас. Т. Илиев
КИ Мобилно Интернет съдържание 2+0+2 5 ЯКН 2 2 2 2 2 проф. В. Цунижев
ОМИ Основи на сигурното уеб програмиране 2+1+1 4 ЯКН 3 2 3 3 2 гл.ас. Ф. Петров
КИ Програмиране със Swift 2+1+0 4 ЯКН 2 2 2 2 2 2 2 2 Емил Атанасов
ИТ Проектиране на човеко-машинен интерфейс 2+0+2 5 ЯКН 4 4 4 4 4 проф. Кр. Стефанов, ас. Ат. Георгиев
ИТ Проектиране, разработка и оценка на образователен софтуер 2+0+2 5 ЯКН 3 3 3 3 3 ас. Т. Зафирова-Малчева, ас. П. Михнев
ИТ Разработване на ИКТ - базирано обучение 2+0+2 5 ЯКН 3 3 3 3 3 3 преп. П. Михнев
КИ Разработка на бизнес приложения със средствата на Java Enterprise Edition (Java EE)-ОТПАДА 2+0+1 4 ЯКН 2 2 2 2 д-р Ст. Велев
ИТ Разработка на клиент-сървър (fullstack) приложения с Node.js + Express.js + React.js 2+0+2 5 ЯКН 2 2 2 2 2 ас. Т. Илиев
КИ Съвременно функционално програмиране 2+2+0 5 ЯКН 3 2 доц. Б. Банчев
ИС Увод в информационната сигурност 2+0+0 4 ЯКН 2 2 2 2 2 2 доц. Д. Биров
КИ Управление на паметта - ОТПАДА 2+2+0 5 ЯКН 2 2 2 2 доц. А. Семерджиев, гл. ас. П. Армянов
КИ Функционално програмиране с Elixir 0+3+0 3,5 ЯКН 2 2 2 2 2 2 2 2 Николай Цветинов, Валентин Михов
ИТ Цифров дизайн и мултимедия - графичен дизайн 2+0+2 5 ЯКН 2 2 2 2 2 ас. Т. Зафирова-Малчева
ИТ Цифров дизайн и мултимедия - цифрови медии 2+0+2 5 ЯКН 2 2 2 2 2 ас. Т. Зафирова-Малчева, И. Иванов
КИ Интернет на нещата 2+2+0 5 ЯКН 3 3 3 3 3 д-р Стоян Велев, доц. А. Семерджиев, доц. А. Димов

   Дисциплината "Спорт" е факултативна за всички специалности и курсове за студентите по учебен план след 2013/2014 уч.г. Оценката е годишна, кредитите за учебна година са 4 и седмичният хорариум е 2 часа. Записването става в Департамента по спорт към СУ  (следете за техните срокове и условия).   Оценката и кредитите от факултативни дисциплини не влизат във формирането на среден успех и брой кредити от избираеми дисциплини.

Избираеми дисциплини по списък № .... от учебните планове на специалностите, предлагани през летен семестър на 2016/2017 уч. г.

Катедра Дисциплина Хорариум Кредити ЕСТК И ИС КН М МИ ПМ СИ Стат Преподавател
АМ Геометрия на движението 2+0+1 5 2 проф. Г. Бояджиев, доц. П. Бойчев
КАТ Комплексен анализ 2+2+0 5 2 проф. Е. Христов
КАТ Топология за информатици 2+2+0 5 2 проф. Г. Димов, гл.ас. Е. Иванова
АМ Механика на непрекъснатите среди 3+1+0 5 3 доц. Б. Георгиева
ФзФ Съвременна физика 3+1+0 5 3 проф. С. Иванов
ЧМА Числени методи за диференциални уравнения 3+0+0 5 3 проф. Т. Черногорова
ВОИС Нелинейно оптимиране 2+2+0 5 3 доц. Н. Златева
ДУ Теория на разпределенията и трансформация на Фурие 3+1+0 5 3 доц. М. Каратопраклиева
МА Теория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег) 3+1+0 5 3 доц. Б. Драганов
ВОИС Математическо оптимиране 2+2+0 5 2 проф. М. Кръстанов
ЧМА Числени методи 2+2+0 5 2 доц. Р.Улучев, ас. Т. Иванов
Алг Теория на Галоа 3+0+0 7 3 доц. А. Божилов
ИТ Проектиране, разработка и оценка на образователен софтуер 2+0+2 5 3 ас. Т. Зафирова-Малчева, ас. П. Михнев
ОМИ Visual basic за приложения 2+2+0 5 3 доц. А. Ангелов, гл. асист. Р. Исуфов
ОМИ Компютърна евристика 2+2+2 7 3 доц. Т. Тонова
ОМИ Динамични геометрични системи 2+2+0 5 3 гл. асист. Т. Витанов
ИТ Мултимедийни технологии 2+0+2 5 3 ас. Тр. Илиев
ОМИ Неравенства 2+2+0 5 3 гл.ас. Д. Раковска
ОМИ Математически методи в педагогическата диагностика 2+2+0 5 3 проф. К. Банков
ОМИ Учебна документация 2+2+0 5 4 доц. Ю. Нинова, гл. ас. И. Вутова, гл. ас. Д. Раковска
ОМИ Съдържание и методика на извънкласната работа по математика 2+2+0 5 4 проф. И. Тонов, доц. Т. Тонова
ИТ Проектиране на човеко-машинен интерфейс 2+0+2 5 4 проф. Кр. Стефанов, ас. Ат. Георгиев
ИТ Електронно обучение 2+0+2 5 4 преп. П. Михнев, ас. Т. Зафирова-Малчева
ИТ Педагогически функции на интерактивна бяла дъска 2+0+2 5 4 доц. Е. Стефанова, гл.ас. Н. Николова
ОМИ СОТ (Съвременни образователни технологии) 2+2+0 5 4 гл. асист. Н. Николова, доц. Т. Тонова
ИТ Технологиите в помощ на образователни проекти 2+0+2 5 4 доц. Е. Стефанова, гл.ас. Н. Николова
АМ Механика на непрекъснатите среди 3+1+0 5 3 доц. Б. Георгиева
ФзФ Съвременна физика 3+1+0 5 3 проф. С. Иванов
ДУ Теория на разпределенията и трансформация на Фурие 3+1+0 5 3 доц. М. Каратопраклиева
МА Теория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег) 3+1+0 5 3 доц. Б. Драганов
Геом Диференциална геометрия 2+2+0 5 3 доц. Б. Александров
ДУ Теория на разпределенията и трансформация на Фурие 3+1+0 5 3 доц. М. Каратопраклиева
МА Теория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег) 3+1+0 5 3 доц. Б. Драганов
Новини
Sep 21, 2017 Допълнителен прием за ОКС "Магистър" във ФМИ, 2017/2018 уч. г., само за платена форма на обучение
Sep 20, 2017 СДК "Учител по математика", "Учител по математика и информатика", "Учител по информатика и информационни технологии" и "Учител в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии"
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Още новини...