Лични средства
Вие сте тук: Начало Members pmat Клуб 462 Статистика

Клуб 462 Статистика

Виртуален клуб на специалност Статистика във ФМИ

Специалност Статистика има първи прием през учебната 2007/08 учебна година.

Тя подготвя аналитични специалисти с умения за прилагане на методите на математическата статистика, съчетани със задълбочена математическа подготовка и ползване потенциала на най–новите информационни технологии. Те ще могат да решават разнообразни задачи, които се свеждат до анализ на различна по тип информация или по-точно до анализ на данни. Статистиката е науката за получаване на знания от данни. Тя се основава на непрекъснато увеличаващото се ядро от математически знания, най-вече в областта на вероятностите, а напоследък все повече и в компютърните науки.

Учебният план е разработен в съответствие с Европейските стандарти - подобласт 462 “Статистика” от Класификатора на специалностите в образованието на UNESCO, на традициите на ФМИ и изискванията на авторитетните статистически асоциации ASA и RSS, Консултативната група на актюерите в Европа и БАД, на Кодекса за застраховането на РБългария. Той осигурява всестранна подготовка на студентите в основните направления на стохастиката: теория на вероятностите, математическата статистика, анализ на данни, многомерни линейни модели, планиране на експеримента, времеви редове, стохастични процеси, симулации, актюерни приложения, финансова и застрахователна математика, а чрез различни практикуми се създават условия за професионално овладяване на съвременния статистически софтуер. Според своите предпочитания студентите могат да избират курсове според областта на бъдещата си реализация. Учебният план осигурява задълбочени познания по основните математически дисциплини, свързани със стохастиката: математически анализ, алгебра и геометрия, диференциални уравнения и комплексен анализ, изследване на операциите, числени методи и оптимиране.

Чрез различни практикуми и възможност за стажуване в предприятия, институции и научни институти и лаборатории, специалността се стреми максимално да приближи обучаемите до бъдещата им работа.

Завършването на специалността става с полагане на бакалавърски държавен изпит. Завършилите успешно могат да продължат образованието си в магистърски програми в различните направления на съвременните науки, а при доказани качества и в докторска степен.

Общи умения

Специалистите по Статистика имат теоретични знания в областта на стохастиката, на теорията на вероятностите, случайните процеси и математическата статистика, както и практически умения за анализ на данни и създаване на вероятностни модели на изследваните ситуации, процеси и явления, за мотивирани прогнози с оценка на риска и подготовка на обосновани варианти за решение.

Теоретични знания и умения

  • Имат фундаментални знания в следните математически области: алгебра, геометрия, диференциално и интегрално смятане, диференциални уравнения, вероятности и статистика, числени методи, аналитична механика, математическо оптимиране.
  • Имат фундаментални знания в следните приложни области: математически увод в икономиката, макроикономика, приложна статистика.
  • Имат фундаментални знания в следните направления в информатиката: структури от данни и алгоритми, дискретна математика, обектно-ориентирано програмиране.
  • Имат умения за програмиране на език от високо ниво.

Практически умения

  • Умеят да прилагат теоретичните си знания при решаването на практически задачи, където е уместно използването на стохастичното моделиране.
  • Могат самостоятелно да анализират, проектират и реализират приложни системи, базирани на стохастичен подход при изграждането им.

Допълнителни умения

  • Умения за самостоятелно търсене на необходимата информация в литературни източници и Интернет.

Перспективи за реализация

Завършилите образователно-квалификационна степен бакалавър по статистика могат да продължат обучението си в магистърска степен по всички специалности на факултета и специалности, към които са се насочили като област на приложение на статистическата си квалификация.

Завършилите специалността се реализират главно като аналитични специалисти математик-статистик или актюер в банки, застрахователни компании, експерти в промишлеността, търговията, агробизнеса, в държавната администрация, консултанти по статистика в научни институти и преподаватели в висши училища.

Действия към документ