Лични средства
Вие сте тук: Начало Members marian's Home Експертни системи Примери и упражнения Фермерска задача (вариант 3)

Фермерска задача (вариант 3)

— Plain Text, 6Kb

Съдържание на файла

 
;;;======================================================
;;;  Farmer's Dilemma Problem
;;;
;;;   Another classic AI problem (cannibals and the 
;;;   missionary) in agricultural terms. The point is
;;;   to get the farmer, the fox the cabbage and the
;;;   goat across a stream.
;;;    But the boat only holds 2 items. If left 
;;;   alone with the goat, the fox will eat it. If
;;;   left alone with the cabbage, the goat will eat
;;;   it.
;;;    This example uses rules and object pattern 
;;;   matching to solve the problem.
;;;
;;;   CLIPS Version 6.0 Example
;;;
;;;   To execute, merely load, reset and run.
;;;======================================================

;;;***********
;;;* CLASSES *
;;;***********

;;; The status instances hold the state 
;;; information of the search tree.

(defclass status (is-a USER)
  (role concrete)
  (pattern-match reactive)
  (slot search-depth
   (create-accessor write)
   (type INTEGER) (range 1 ?VARIABLE) (default 1)) 
  (slot parent
   (create-accessor write)
   (type INSTANCE-ADDRESS) (default ?DERIVE))
  (slot farmer-location 
   (create-accessor write)
   (type SYMBOL) (allowed-symbols shore-1 shore-2) (default shore-1))
  (slot fox-location
   (create-accessor write)
   (type SYMBOL) (allowed-symbols shore-1 shore-2) (default shore-1))
  (slot goat-location
   (create-accessor write)
   (type SYMBOL) (allowed-symbols shore-1 shore-2) (default shore-1))
  (slot cabbage-location
   (create-accessor write)
   (type SYMBOL) (allowed-symbols shore-1 shore-2) (default shore-1))
  (slot last-move
   (create-accessor write)
   (type SYMBOL) (allowed-symbols no-move alone fox goat cabbage)
   (default no-move)))
  
;;; The moves instances hold the information of all the moves
;;; made to reach a given state.
    
(defclass moves (is-a USER)
  (role concrete)
  (pattern-match reactive)
  (slot id
   (create-accessor write)
   (type INSTANCE)) 
  (multislot moves-list 
   (create-accessor write)
   (type SYMBOL)
   (allowed-symbols no-move alone fox goat cabbage)))

(defclass opposite-of
  (is-a USER)
  (role concrete)
  (pattern-match reactive)
  (slot value (create-accessor write))
  (slot opposite-value (create-accessor write)))

;;;*****************
;;;* INITIAL STATE *
;;;*****************

(definstances startups
 (of status)
 (of opposite-of (value shore-1) (opposite-value shore-2))
 (of opposite-of (value shore-2) (opposite-value shore-1)))

;;;***********************
;;;* GENERATE PATH RULES *
;;;***********************

(defrule move-alone 
 ?node <- (object (is-a status)
          (search-depth ?num) 
          (farmer-location ?fs))
 (object (is-a opposite-of) (value ?fs) (opposite-value ?ns))
 =>
 (duplicate-instance ?node
  (search-depth (+ 1 ?num))
  (parent ?node)
  (farmer-location ?ns)
  (last-move alone)))

(defrule move-with-fox
 ?node <- (object (is-a status)
          (search-depth ?num) 
          (farmer-location ?fs)
          (fox-location ?fs))
 (object (is-a opposite-of) (value ?fs) (opposite-value ?ns))
 =>
 (duplicate-instance ?node
  (search-depth (+ 1 ?num))
  (parent ?node)
  (farmer-location ?ns)
  (last-move fox)
  (fox-location ?ns)))

(defrule move-with-goat 
 ?node <- (object (is-a status)
          (search-depth ?num) 
          (farmer-location ?fs)
          (goat-location ?fs))
 (object (is-a opposite-of) (value ?fs) (opposite-value ?ns))
 =>
 (duplicate-instance ?node
  (search-depth (+ 1 ?num))
  (parent ?node)
  (farmer-location ?ns)
  (last-move goat)
  (goat-location ?ns)))

(defrule move-with-cabbage
 ?node <- (object (is-a status)
          (search-depth ?num) 
          (farmer-location ?fs)
          (cabbage-location ?fs))
 (object (is-a opposite-of) (value ?fs) (opposite-value ?ns))
 =>
 (duplicate-instance ?node
  (search-depth (+ 1 ?num))
  (parent ?node)
  (farmer-location ?ns)
  (last-move cabbage)
  (cabbage-location ?ns)))

;;;******************************
;;;* CONSTRAINT VIOLATION RULES *
;;;******************************

(defrule fox-eats-goat 
 (declare (salience 200))
 ?node <- (object (is-a status)
          (farmer-location ?s1)
          (fox-location ?s2&~?s1)
          (goat-location ?s2))
 =>
 (unmake-instance ?node))

(defrule goat-eats-cabbage 
 (declare (salience 200))
 ?node <- (object (is-a status)
          (farmer-location ?s1)
          (goat-location ?s2&~?s1)
          (cabbage-location ?s2))
 =>
 (unmake-instance ?node))

(defrule circular-path 
 (declare (salience 200))
 (object (is-a status)
     (search-depth ?sd1)
     (farmer-location ?fs)
     (fox-location ?xs)
     (goat-location ?gs)
     (cabbage-location ?cs))
 ?node <- (object (is-a status)
          (search-depth ?sd2&:(< ?sd1 ?sd2))
          (farmer-location ?fs)
          (fox-location ?xs)
          (goat-location ?gs)
          (cabbage-location ?cs))
 =>
 (unmake-instance ?node))

;;;*********************************
;;;* FIND AND PRINT SOLUTION RULES *
;;;*********************************

(defrule recognize-solution 
 (declare (salience 100))
 ?node <- (object (is-a status)
          (parent ?parent)
          (farmer-location shore-2)
          (fox-location shore-2)
          (goat-location shore-2)
          (cabbage-location shore-2)
          (last-move ?move))
 =>
 (unmake-instance ?node)
 (make-instance of moves
   (id ?parent) (moves-list ?move)))

(defrule further-solution 
 (declare (salience 100))
 ?state <- (object (is-a status)
          (parent ?parent)
          (last-move ?move))
 ?mv <- (object (is-a moves)
         (id ?state)
         (moves-list $?rest))
 =>
 (modify-instance ?mv (id ?parent) (moves-list ?move ?rest)))

(defrule print-solution 
 (declare (salience 100))
 ?mv <- (object (is-a moves)
         ;(id [no-parent]) 
         (moves-list no-move $?m))
 =>
 (unmake-instance ?mv)
 (printout t t "Solution found: " t t)
 (bind ?length (length ?m))
 (bind ?i 1)
 (bind ?shore shore-2)
 (while (<= ?i ?length)
   (bind ?thing (nth$ ?i ?m))
   (if (eq ?thing alone)
    then (printout t "Farmer moves alone to " ?shore "." t)
    else (printout t "Farmer moves with " ?thing " to " ?shore "." t))
   (if (eq ?shore shore-1)
    then (bind ?shore shore-2)
    else (bind ?shore shore-1))
   (bind ?i (+ 1 ?i))))
Действия към документ
Новини
Dec 13, 2017 Допълнително обучение по Алгебра 1, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 15 декември 2017
Dec 12, 2017 Студенти от ФМИ са сред стипендиантите на фондация "Еврика" за 2017/2018 уч. г.
Dec 12, 2017 ОКС "бакалавър", анкета за проучване опита на студентите в електронното обучение и нагласите им към дистанционната форма на обучение
Dec 11, 2017 Допълнително обучение по Дискретни структури, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 14 декември 2017
Dec 07, 2017 Семинар „Топология’’, 12 декември 2017
Dec 06, 2017 Заявки за изпити от минали години, зимен семестър, 2017/2018, заплащане на "такса-изпит"
Dec 05, 2017 Сбирка на Колоквиума на ФМИ, 19 декември 2017
Dec 04, 2017 Годишно Общо събрание на Софийския университет, 2017
Dec 01, 2017 Кандидатстудентски курс, група 4, няма да се проведе на 2 декември 2017
Nov 29, 2017 Семинар „Топология’’, 5 декември 2017
Nov 29, 2017 Нов съботно-неделен кандидатстудентски курс, 13 януари 2018
Още новини...